U bent hier: home » adviezen

adviezen

Advies over 'Reglement toelagen aan professionele kunstenorganisaties'

Mits hiernavolgende bemerkingen en suggesties geeft de Cultuurraad positief advies over het ontwerp van reglement op betoelaging van professionele kunstenorganisaties.

Samen met het 'Reglement toelagen aan artistieke projecten' wordt hierdoor meer duidelijkheid en transparantie geschapen op vlak van stedelijke cultuursubsidies.

Het volledige advies terzake vind je bijgevoegd (PDF). 

Advies van: 04.04.2015

Download het advies Adobe PDF 265 kB
Reageer

Advies over 'Reglement toelagen aan artistieke projecten'

Mits hiernavolgende bemerkingen en suggesties geeft de Cultuurraad positief advies over het ontwerp van reglement op betoelaging van artistieke projecten.

Samen met het 'Reglement toelagen aan professionele kunstenorganisaties' wordt hierdoor meer duidelijkheid en transparantie geschapen op vlak van stedelijke cultuursubsidies.


Om het cultuursubsidiebeleid sluitend te maken adviseert de Cultuurraad eveneens en reglement op de betoelaging van de niet-professionele kunstenorganisaties op te maken zodat alle culturele organisaties op gelijkaardige manier wordt behandeld.

Verder wordt geadviseerd de nodige aandacht te besteden aan communicatie over dit reglement en (mogelijke) aanvragers te stimuleren tot en begeleiden bij het opstellen en indienen van een aanvraagdossier.
Zo kan dit betoelagingsreglement mee bijdragen tot de realisatie van beleidsdoelstellingen inzake interculturaliteit, kansarmoede en moeilijker te bereiken specifieke kansengroepen van cultuurparticipanten.

Het volledige advies terzake vind je bijgevoegd (PDF). 

Advies van: 04.04.2015

Download het advies Adobe PDF 299 kB
Reageer

Advies over de nieuwe straatnaam van de laterale weg langsheen de N15

De Stedelijke Cultuurraad brengt volgend avies uit over de benaming van laterale weg langsheen de N15:

De Stedelijke Cultuurraad geeft negatief advies aan de Stad Mechelen om deze nieuwe straat de naam 'Benoit Ballonstraat' te geven. Als alternatief stelt de Cultuurraad voor om de weg 'Douaneplein' te noemen.

Het volledige advies terzake met motivering vind je in bijgevoegd document (.doc). 

Advies van: 04.03.2013

Download het advies Microsoft Word 18.4 kB
Reageer

Advies over het inrichten van cultuurplatform ten behoeve van de culturele actoren in Mechelen

Op basis van de Staten-Generaal voor Cultuur, gehouden op 7 september en 12 oktober 2013 adviseert de stedeijke Cultuurraad het College van Burgemeester en Schepenen over te gaan tot een (pro)actief beleid ter stimulering van de samenwerking tussen de culturele actoren.

Hiertoe wordt een cultuurplatform gecreëerd met volgende componenten:
- digitale lokalengids
- een evenementenkalender
- een uitwisselingsforum 


Het volledige advies terzake vind je bijgevoegd (PDF). 

Advies van: 21.11.2013

Download het advies Adobe PDF 769 kB
Reageer

Advies over het inrichten van een 'Huis van Cultuur'

Op basis van de Staten-Generaal voor Cultuur, gehouden op 7 september en 12 oktober 2013 adviseert de stedeijke Cultuurraad het College van Burgemeester en Schepenen over te gaan tot de inrichting van een 'Huis van Cultuur' als ontmoetingsplek voor culturele actoren.

Het volledige advies terzake vind je bijgevoegd (PDF). 

Advies van: 21.11.2013

Download het advies Adobe PDF 272 kB
Reageer

Advies over de organisatie van activiteiten ter promotie van culturele verenigingen en actoren in Mechelen

Op basis van de Staten-Generaal voor Cultuur, gehouden op 7 september en 12 oktober 2013 adviseert de stedeijke Cultuurraad het College van Burgemeester en Schepenen over te gaan tot een (pro)actief ter promotie van 'Culturele verenigingen en actoren'

Het volledige advies terzake vind je bijgevoegd (PDF). 

Advies van: 21.11.2013

Download het advies Adobe PDF 293 kB
Reageer

Advies over het organiseren van de 'Zomer van de Mechelaar'

Op basis van de Staten-Generaal voor Cultuur, gehouden op 7 september en 12 oktober 2013 adviseert de stedeijke Cultuurraad het College van Burgemeester en Schepenen over te gaan tot een (pro)actief beleid ter ondersteuning en promoten van de 'Zomer van de Mechelaar'

Het volledige advies terzake vind je bijgevoegd (PDF). 

Advies van: 21.11.2013

Download het advies Adobe PDF 329 kB
Reageer

Advies over het organiseren van een Staten Generaal over Doelgroepenbeleid

Op basis van de Staten-Generaal voor Cultuur, gehouden op 7 september en 12 oktober 2013 adviseert de stedeijke Cultuurraad het College van Burgemeester en Schepenen over te gaan tot een (pro)actief doelgroepenbeleid inzake cultuur.

Het volledige advies terzake vind je bijgevoegd (PDF). 

Advies van: 21.11.2013

Download het advies Adobe PDF 335 kB
Reageer

Advies over straatnaam in de Bonduelle wijk

Ook hier werd het paard achter de wagen gespannen.

De Cultuurraad moest stoemelings vernemen dat de nieuw aan te leggen straat in de Bonduellesite (Mechelen Nekkerspoel) de naam Jan Schoonjansstraat had gekregen. Dat gebeurde zonder vooraf de geëigende kanalen te raadplegen. Omdat de Cultuurraad niet op de hoogte was van de beslissing van het college stelde ze een totaal andere naam voor.

Advies van: 05.12.2012

Download het advies Adobe PDF 60.9 kB
Reageer

Aanbevelingen voor het stadsbestuur "12 voor 13"

Met de gemeenteraadverkiezingen voor de deur heeft de Mechelse Cultuurraad zijn leden bevraagd om een korte beleidstekst klaar te stomen voor de het nieuwe gemeentebestuur.

Heel wat verenigingen staken de hoofden bij mekaar en kwamen uiteindelijk tot 12 kernpunten die ze graag in het beleid vanaf 2013 gerealiseerd zouden willen zien.

Advies van: 18.10.2012

Download het advies Adobe PDF 67.3 kB
Reageer

Advies over de nieuw op te richten nieuwe Bibliotheek

Het huidig bibliotheekgebouw in de Moensstraat is duidelijk aan een grondige renovatie toe.
Ondertussen is de opdracht van een openbare bibliotheek sterk gewijzigd en dient de infrastructuur aangepast aan de nieuwe noden.

Het voormalig Predikherenklooster, annex kerk, staan al geruime tijd leeg en het stdasbestuur besliste om een studie te laten maken om deze gebouwen een nieuwe bestemming te geven als bibliotheek.

De Mechelse Cultuurraad adviseert het stadsbestuur om, naar analogie van nieuwe bibliotheken in andere steden en landen, het welnessaspect sterk te integreren in het nieuwe ontwerp.

Geen jacuzzi-toestanden, wel een plaats waar iedereen zich thuis en goed in zijn vel voelt en ook zijn gading kan vinden.

Advies van: 31.05.2012

Download het advies Adobe PDF 40.1 kB
Reageer

Advies over de straatnamen in de nieuwe wijk Stuivenberg

Het stadsbestuur heeft plannen om in de regio tussen het Vrijbroelpark, de Leuvense Vaart en de E19 een nieuwe wijk te ontwikkelen.

De Mechelse Cultuurraad heeft de officiële vraag niet afgewacht en meteen een advies uitgebracht over de namen van de nieuw op te richten straten.

De cultuurraad stelt voor om de namen van de verschillende Mechelse Muzkale figuren te vereeuwigen in een straatnaam. De nieuwe wijk wordt dan meteen een wijk waar "Muziek in zit".

Advies van: 24.10.2011

Download het advies Adobe PDF 153 kB
Reageer

Advies over de straatnamen Papenhof

Er zijn plannen om in de regio Mechelen Nekkerspoel een nieuwe woonwijk in te planten. Dat gaat gepaard met de aanleg van verschillende nieuwe straten die een naam dienen te krijgen.

De straatnamen werden ondertussen vastgelegd, weeral zonder voorafgaande vraag om advies aan de Cultuurraad, een vraag die decretaal voorzien is.

Er rest de cultuurraad dan niet veel anders dan ...

Advies van: 24.10.2011

Download het advies Adobe PDF 109 kB
Reageer

Huis van de verenigingen

Er is regelmatig vraag naar locaties waar verenigingen kunnen samenkomen en hun hobby beoefenen. 

Nu er concrete plannen zijn om een gebouw aan te kopen dat daartoe kan dienen wil de Cultuurraad adviseren aan welke criteria de inrichting van zo'n gebouw dient te voldoen. De Cultuurraad steunt met zijn advies op de inbreng van de verenigingen.

Advies van: 02.04.2011

Download het advies Adobe PDF 31.8 kB
Reageer

Advies over het erfgoedbeleidplan 2009-2011

Op regelmatige tijdstippen dient elke gemeente of stad een cultuurbeleidsplan op te stellen en voor te leggen wil ze in aanmerking komen voor een subsidie vanwege de Vlaamse regering.  Zo'n plan omvat alle culturele aspecten en dient dus ook een erfgoedluik te bevatten.

De stedelijke adviesraad voor cultuur van de stad Mechelen (De Mechelse Cultuurraad) heeft na de bespreking van het voorliggend plan een advies hierover uitgebracht.

Advies van: 18.12.2007

Download het advies Adobe PDF 63.9 kB
Reageer